چامسکی و رسانه ها

 

در لوموند دیپلماتیک ماه اوت مصاحبه ای با نوام چامسکی روشنفکر آمریکایی چاپ شده است که بسیار جالب است. او در این مصاحبه از قدرت رسانه ها و تمامیت خواهی نوین یعنی تمامیت خواهی شرکتهای چند ملیتی و رسانه ای سخن می راند. او تنها راه مقابله با این نوع جدید تمامیت خواهی را دولت می داند و بر آن است که تنها دولتها می توانند به عنوان قدرت قدیم از گسترش این تمامیت خواهی جلوگیری کنند. در عین حال، در عرصه ی داخلی نیز او از نوعی آنارشیسم حمایت می کند که بالطبع مقاومت مدنی در مقابل قوانین ظالمانه را هم دربر می گیرد. گاه نیز نظریه های بدیعی را ارائه می کند که بسیار قابل توجه است. برای مثال، به باور وی، لنینیسم و تحقق اتحاد جماهیر شوروی در واقع آرمانهای مارکسیسم را از بین برد تا آنکه بدانها عینیت ببخشد. هر چند که آنارشیسم مورد نظر وی قابل نقد است ولی این مصاحبه نشانگر آن است که نمی توان بدون تامل از کنار نظریه های وی گذشت.

/ 0 نظر / 14 بازدید