شاهزاده سرخ

 
 

چند روز پیش مریم فیروز، همسر نورالدین کیانوری دبیر سابق حزب توده، در ۹۲ سالگی فوت کرد. او از شخصیت های قابل توجه در تاریخ کشورمان است. مریم فیروز دختر عزیز دردانه ی فرمانفرمای بزرگ بود و در خانواده ای اشرافی رشد کرده بود. اینکه دختر فرمانفرما به تمامی امتیازات طبقاتی خویش پشت کند و به حزب توده که درست نقطه ی مقابل خاستگاه طبقاتی اوست، روی آورد از شهامت ذاتی او حکایت داشت. شهامتی که به خاطر آن از سوی برخی مطبوعات آن روز شاهزاده ی سرخ لقب گرفت. نشانه ی دیگر این شهامت را در جدایی از همسر نخستش می توان یافت که در ساختار سنتی خانواده ی فرمانفرماییان و جامعه ی آن روز یران کاری سترگ بود. او سالها با وی اختلاف سنی داشت و پس از فوت فرمانفرما دیگر نیازی به ادامه ی وصلت اجباری نبود. مریم فیروز هیچگاه در چارچوب های سنتی حانوادگی و اجتماعی محدود نشد و حتا زندان دراز مدت نیز او را تغییر نداد. به راستی در اطرافمان چند نفر حتا در شرایط کنونی چنین جسور می یابیم؟ به نظرم تاریخ حزب توده نمایانگر بسیاری از شجاعانی است که حتا جان را در سر راه آرمان گذاشتند. ای کاش به دروغین بودن آرمان و سرسپرده ی بیگانه بودن سازمانی که در آن جانفشانی می کردند، پی می بردند.

/ 0 نظر / 19 بازدید