ناتوانی دانشجویان ایرانی

 

یکی از مشکلات بزرگی که در نظام آموزشی متوسطه و دانشگاهی کشور ما وجود دارد، عدم آشنایی کافی با کاربرد تحقیقاتی رایانه است. در دانشگاه ها درسی برای کار با رایانه در سطح کارشناسی ارشد وجود دارد ولی مانند تمام امور در این ملک تنها سمبل می شود گذشته از آنکه بسیار دیر هنگام است! در کشورهای پیشرفته دانش آموزان از دبیرستانها کار با رایانه و به ویژه تایپ را فرا می گیرند و در دانشگاه ها نیز تمامی کارهای تحقیقاتی و پروژه ها نیز رساله را خود تایپ و آماده می کنند. جستجو و پژوهش در اینترنت به صورت اصولی نیز که جای خود دارد. این در حالی است که دانشجویان ما تایپ و آماده سازی مقوله های فوق را با پرداخت دستمزد به دیگران می سپارند و همین امر موجب می شود که بازدهی علمی به شدت کاهش یابد. این ضعف هنگامی نمود می یابد که دانشجویان ایرانی در کنار دانشجویان سایر کشورها قرار می گیرند و آنگاه به رغم توان علمی فراوان وقت آنها به اموری اختصاص می یابد که از نظر ماهوی اهمیت چندانی ندارند و در نتیجه ضعف شکل تحقیقات و پروژه ها بر ماهیت آنها نیز تاثیر می گذارد.

/ 0 نظر / 10 بازدید