دکتر علی شریعتی

 

خدایا! "عقیده" مرا از دست "عقده ام" مصون بدار.

خدایا! به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانى کن.

خدایا! رشد علمى و عقلى مرا از فضیلت "تعصب" و "احساس" و "اشراق" محروم نساز.

خدایا! مرا همواره آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن "درست " و "کامل" کسى یا فکرى مثبت یا منفى قضاوت نکنم.

خدایا! جهل آمیخته با خودخواهى و حسد، مرا، رایگان، ابزار قتاله دشمن براى حمله به دوست، نسازد.

 

خدایا! به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، خوبی بی نمود، دین بی دنیا، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت ودوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن.

 

خدایا! به من زیستنى عطا کن که در لحظه مرگ، بر بى ثمرى لحظه اى که براى زیستن گذشته است، حسرت نخورم، و مردنى عطا کن که بر بیهودگیش، سوگوار نباشم.

خدایا! "چگونه زیستن" را به من بیاموز، "چگونه مردن" را خود خواهم آموخت.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

خدایا! آرامشی به من عطا کن

تا بپذیرم آنچه را که نمی‌توانم تغییر دهم

شجاعتی به من ده تا چیزهایی را که می‌توانم، تغییر دهم

و عقلی! که تفاوت میان این دو را تشخیص دهم.

                                                             مرحوم دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 16 بازدید

وقتی دلت برای کسی تنگ می شود