تسلط فرهنگ شفاهی بر فضای اندیشه ایران

 
 

به نظر می رسد یکی از موانع رشد مبادله ی اندیشه در ایران و نیز با کشورهای دیگر تسلط فرهنگ شفاهی باشد. در این رهگذر اندیشمندان ایرانی ترجیح می دهند نظرهای خود را بیشتر به طور شفاهی به مخاطبان منتقل کنند تا به صورت مکتوب و از این روی امکان نقد این نظرها در سطح وسیع وجود ندارد. از سوی دیگر انتشار این نظرها نیز در سطح جامعه محدود است. برای مثال احمد فردید یکی از نظریه پردازانی است که قشری ذی نفود از او تاثیر پذیرفته اند ولی کمتر می توان نظرهای وی را به گونه ای منظم نقد نمود چرا که فیلسوفی شفاهی است. به علاوه امکان ارائه ی تحلیلی عمیق در ارائه ی شفاهی گرفته می شود و مثال بارز این موضوع نظریه های مرحوم دکتر شریعتی است. پس یکی از مواردی که به شدت باید در فضای اندیشه در ایران بر آن تاکید کرد اشاعه ی روزافزون فرهنگ مکتوب است تا بتوان به دنبال آن فضای نقد سازنده را به عنوان گام دوم مطرح نمود.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید